Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням 4 сесії 7 скликання

Дубов`язівської селищної ради

від 27.02.2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Дубов`язівської селищної ради

1. Центр надання адміністративних послуг Дубов`язівської селищної ради (далі – Центр) – структурний підрозділ, створений при виконавчому комітеті Дубов`язівської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається сесією Дубов`язівської селищної ради. Центр підконтрольний і підзвітний Дубов`язівській селищній раді, підпорядкований її виконавчому комітету.

3. Центр у своїй діяльності  керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Дубов`язівської селищної ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями  Дубов`язівського селищного голови, цим Положенням  та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують роботу виконавчого комітету Дубов`язівської селищної ради.

4. Основними завданнями Центру є:

 • організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
 • спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
 • забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центр підпорядковується голові Дубов`язівської селищної ради.

6. Доскладу Центру входять адміністратор (адміністратори)та державний реєстратор (реєстратори).

7.Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора та/абодержавного реєстратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається рішенням виконавчого комітету Дубов`язівської селищної ради.

8. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

9. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

 • розробляє та координує реалізацію Програм, що стосуються функціонування Центру Дубов`язівської селищної ради;
 • надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам селищної ради, що належать до його компетенції;
 • бере участь у підготовці та поширенні матеріалів для засобів масовоїі нформації з питань, що належать до його компетенції;
 • розробляє проекти розпоряджень селищного голови з питань, що належать до компетенції Центру;
 • готує самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами селищної ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові селищної ради;
 • розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;
 • виконує інші функцій, що випливають з покладених на Центр завдань.

10. Центр для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 • одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів селищної ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів селищної ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням їх керівників), представників громадських об’єднань (за згодою);
 • користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 • вносити на розгляд виконкому проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції Центру.

Працівники Центру беруть участь у роботі колегій, засідань, нарад, семінарів та інших заходів, що відбуваються у структурних підрозділах селищної ради та виконавчого комітету.

11. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора та/або державного реєстратора – посадових

осіб Дубов`язівської селищної ради, які організовують надання адміністративних послуг,затверджених рішенням виконавчого комітету Дубов`язівської селищної ради.

12. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади Дубов`язівським селищним головою в порядку, визначеному законодавством. Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається рішенням сесії Дубов`язівської селищної ради.

12.1. На посаду адміністратора Центру призначається особа з вищою освітою відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, бажано із стажем адміністративної роботи.

12.2. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

12.3. Основними завданнями адміністратора Центру є:

 • надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, які надаються через Центр;
 • прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;
 • організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
 • здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
 • здійснення реєстрації/зняття з реєстрації мешканців;
 • розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнень;
 • надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

12.4. Адміністратор має право:

 • безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
 • погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 • інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяви про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
 • посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок із них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
 • порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13. Державний реєстратор – посадова особа, яка відповідно до Законів України від імені держави здійснює реєстраційні дії.

13.1. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади Дубов`язівським селищним головою в порядку, визначеному законодавством.

13.2. В своїй роботі державний реєстратор керується Конституцією України, Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про запобігання корупції”, “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та іншими законами України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, нормативно-правовими актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють відносини з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

13.3.Державний реєстраторна території Дубов`язівської селищної ради працює відповідно до вимог і обов’язків визначеного за ним відповідного державного реєстру.

13.4.Державний реєстратор повинен знати державну мову на рівні вільного володіння, правила діловогоетикету та загальні правила поведінки державного службовця.

13.5. На посаду державного реєстратора призначається особа з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за фахом на державній службі не менше одного року, або стажем роботи в інших сферах управління не меншетрьохроків.

13.6.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи державного реєстратора здійснює селищна рада.

13.7. Заміщення державним реєстратором інших посадових осіб на час їх відсутності у зв’язку з відпусткою, а також заміщення державного реєстратора іншими посадовими особами на час його відсутності у зв’язку з відпусткою, відповідно до вимог чинного законодавства, не допускається.

13.8.Державний реєстратор за порушення законодавства у сфері державної реєстрації несе дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність у порядку, встановленому законом.

13.9. Шкода, що заподіяна державним реєстратором фізичним чи юридичним особам під час виконання своїх обов’язків, підлягає відшкодуванню за рахунок держави у порядку, встановленому законом.

13.10. Державний реєстратор несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

14. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру, як структурного підрозділу Дубов`язівської селищної ради покладається на начальника-адміністратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Дубов`язівської селищної ради.

14.1.Начальник-адміністраторЦентру призначається на посаду та звільняється з посади Дубов`язівським селищним головою в порядку, визначеному законодавством.

14.2. Начальник-адміністратор Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 • здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;
 • організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;
 • координує діяльність адміністратора, державного реєстратора контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
 • організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;
 • сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції Дубов`язівському селищному голові щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;
 • розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;
 • розробляє положення про Центр та посадові інструкції працівників, подає їх на затвердження в установленому порядку;
 • планує роботу Центру, подає пропозиції до перспективних та поточних планів роботи селищному голові;
 • виконує функції адміністратора Центру;
 • діє в межах повноважень, визначених посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою;
 • виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

15. Час прийому суб’єктів звернень у Центрі:

Понеділок – з 8:00 до 17:15;

Вівторок – з 8:00 до 17:15;

Середа– з 8:00 до 17:15;

Четвер – з 8:00 до 17:15;

П’ятниця – з 8:00 до 16:00;

Перерва на обід– з 12:00 до13:00;

Вихідний день – субота, неділя.

За рішенням виконавчого комітету Дубо’язівської селищної ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

Місцезнаходження Центру: 41656, Сумська область, Конотопський район, с. Сім’янівка, вул. Центральна, 64.

Юридична адреса Центру: 41655, Сумська область, Конотопський район, смт. Дубо’язівська, вул. Глуховця,8.

У віддалених робочих місцях адміністраторів Центру час прийому суб`єктів звернень визначається Дубов`язівською селищною радою.

16. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок місцевого бюджету, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

Гранична чисельність працівників, фонд оплати праці, а також кошторис видатків Центру затверджується рішенням Дубов`язівської селищної ради.

  Секретар ради                           Л.О.Скрипочка